Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án hành lang ven biển phía nam

Chủ đầu: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cử Long

Nhà thầu chính: Hoàng An (CW7.2),  Phương Thành Trancosin (CW7.3),  Đông Mekong (CW7.4)

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Smec International Ply LTD

Quy mô dự án: Tổng giá trị toàn tuyến 398 triệu USD

Phạm vi gói thầu: Chiều dài: 950 km từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia và kết thúc tại TP. Cà Mau Việt Nam

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu): 526,205m  với giá trị 6.399.307,645 VND 

Tiến độ dự án: 25/7/2015 ( Dự kiến)

 

 

         

 

< Back..